1. China
  2. China - Sichuan / Yunnan / Guangxi / Guizhou / Chongqing